×
TÌM KIẾM

Tôi được tha thứ bao nhiêu?

Làm cách nào để tôi biết tôi thực sự đã được Chúa tha thứ?

Để chắc chắn về sự tha thứ của Chúa, bạn cần phải hiểu về sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá.

Cô-lô-se 1 cho chúng ta biết là bởi Chúa Giê-xu “mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được … đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài.” “Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình … Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của Con Ngài, để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài…”

Khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, Ngài đã biết về tội lỗi của bạn trước đó chưa?

Bạn có nghĩ là Ngài đã biết bạn trước? Đã biết về những gì bạn sẽ làm, hay chưa thực hiện trên đời sống của bạn mà nó không đẹp lòng Ngài? Đúng vậy, chắc chắn Chúa đã biết. Ngài đã tạo dựng bạn, biết bạn cách cá nhân. Ngài biết rõ quá khứ của bạn, hiện tại của bạn và cả tương lai của bạn.

Ngài là Đấng tạo dựng thế giới, biết rõ về tội lỗi của bạn khi Ngài chịu sự chết trên thập tự giá. Vì tội của bạn nên Ngài đã chịu những đòn roi. Vì tội của bạn Ngài đã chịu đựng những chiếc đinh. Có phải Ngài đã chịu hình phạt mà bạn đáng phải chịu và trả giá nó thay cho bạn không? Đúng là như vậy.

Điều này có công bằng không? Không. Điều này có thật như vậy không? Đúng vậy.

Chúng ta không tự lực để được tha thứ. Chúng ta không trả giá cho việc chúng ta được tha thứ. Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của bạn không? Những tội lỗi ấy đã được trả giá. Nếu bạn cảm thấy chính mình phải trả giá cho những điều đó, bạn đang từ chối tiếp nhận sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Bạn dường như nói rằng những việc Ngài đã làm và sự chết của Ngài không đủ. Ngài không hoàn tất gì cho bạn. Nếu bạn nghĩ theo cách này, bạn đang tự biến mình thành Đấng Cứu Thế, thay vì là Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu không muốn bạn phải chịu đựng. Ngài muốn bạn đặt đức tin vào Ngài. Thay vì cảm thấy bạn phải bắt chước thập tự giá, thay vào đó, bạn tận dụng … tin vào những gì Chúa Giê-xu đã làm cho bạn, và cảm ơn Ngài vì điều đó!

Bạn có muốn được công chính trước mặt Chúa? Vậy hãy tiếp nhận sự công chính mà Chúa Giê-xu ban cho bạn.

Bản dịch New Living Translation nói rõ hơn về điều này - trong Rô-ma 3:23-26:

“Vì mọi người đều đã phạm tội, không đạt được tiêu vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhưng, bằng ân điển, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta trở nên công chính trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời đã làm điều này thông qua Chúa Giê-xu Christ khi giải thoát chúng ta khỏi hình phạt của tội lỗi. Vì Ngài đã để Chúa Giê-xu trở thành của lễ chuộc tội. Mọi người được xưng công chính trước Đức Chúa Trời khi đặt lòng tin rằng Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng sống mình, đổ huyết ra… [Đức Chúa Trời] đã làm điều này để chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho những tội nhân nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu.”

Hãy nhớ rằng Giăng Báp-tít nói với đoàn dân đông về Chúa Giê-xu: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.”

Một khi bạn đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, là Đấng Cứu Thế của mình, mời Ngài bước vào trong đời sống để dẫn dắt bạn, làm việc trong đời sống của bạn theo cách của riêng Ngài, tại thời điểm đó, bạn có mối quan hệ với Ngài bao gồm: sự tha thứ của Ngài, một mối quan hệ với Ngài đời đời và sự công chính của Ngài ban cho bạn.

Bởi vì Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của bạn, bạn đặt đức tin nơi Ngài, bạn có được sự tha thứ của Ngài.

Rô-ma 5:1 - “Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ.” Điều này không thay đổi và không bị huỷ bỏ khi bạn phạm tội. Chúa Giê-xu biết TẤT CẢ tội lỗi của bạn khi Ngài chết cho bạn trên thập tự giá.

Ê-phê-sô 1:7 - “Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài.”

Thi Thiên 103:12 “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu.”

I Giăng 2:1,2 “Hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều nầy để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng công chính. Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa.”

“Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ… Ấy là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người … Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.” II Cô-rinh-tô 5:18,19,21

Ê-sai 43:25 “Ta, chính Ta là Đấng vì chính mình, mà xóa các sự vi phạm của con. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa.” Tội lỗi không còn được “lưu giữ”, hồ sơ bị xóa bỏ, tiêu hủy. Đức Chúa Trời không thể “quên” như tội lỗi của nhân loại, nhưng Ngài chọn “không nhớ đến”.

“Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa.” Rô-ma 8:1

“Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ.” Rô-ma 5:1

Để nhận sự tha thứ của Chúa, trước tiên bạn cần nhận biết và tin những gì Chúa Giê-xu đã làm cho đời sống của bạn. Hãy xem qua trang Vượt trên đức tin mù quáng.