×
TÌM KIẾM

Chúa đã ở trong đời sống của tôi chưa?

Khi bạn quyết định mời Chúa Giê-xu bước vào đời sống, điều quan trọng bạn cần nắm chắc đó là Chúa có nghe bạn không? Có. Chúa Giê-xu hứa rằng khi chúng ta mời Ngài bước vào đời sống chúng ta, Ngài sẽ bước vào.

Trong sách Khải Huyền 3:20, Chúa Giê-xu có phán: “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối, với người và người với Ta.” Bạn đã mở cửa lòng mình ra để tiếp nhận Chúa chưa? Nếu bạn đã thực hiện rồi, Chúa nói Ngài sẽ làm gì? Đức Chúa Trời có nói dối bạn không?

I Giăng 5:14 có chép: “Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta.”

Trong sách Giăng 6:37, Chúa Giê-xu phán: “Tất cả những người Cha Ta ban cho Ta đều đến với Ta; ai đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu.” Và trong Giăng 10:27-29, Chúa Giê-xu phán, “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta. Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha.”

Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, để chúng ta được ở trong mối quan hệ với chính Ngài. Ngài thực sự coi trọng điều này. Ngài đã làm tất cả để mang chúng ta bước vào trong mối quan hệ với Ngài. Chúa bằng lòng gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta trên thân Ngài và bao phủ chúng ta bằng sự công chính của Ngài để chúng ta được Ngài tha thứ và tiếp nhận trọn vẹn. Chúng ta không cần phải sống tốt, hay thực hiện những nghi thức tôn giáo hoặc dành nhiều năm để cầu xin Ngài trước. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta mối quan hệ với Ngài. Và chúng ta được đến với Ngài vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta, không phải vì chúng ta có thể làm được gì. Chúa đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta, để tha thứ chúng ta và bước vào đời sống của chúng ta. I Phi-e-rơ 3:18 chép rằng, “Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời.”

Khi một người mời Chúa Giê-xu bước vào trong đời sống của họ, thật thú vị khi biết những gì Chúa phán đều được hiện thực trong chính mối quan hệ của bạn và Đức Chúa Trời:

 • Bạn được làm hoà với Đức Chúa Trời — “Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ.” (Rô-ma 5:1)

 • Bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời — “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:12)

 • Bạn không còn sống trong sự tối tăm — “Trước kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa, anh em là ánh sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng.” (Ê-phê-sô 5:8)

  “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài; trong Con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội.” (Cô-lô-se 1:13,14)

 • Bạn được tha thứ — “Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội.” (Công vụ 10:43)

  “Anh em đã học điều đó nơi Ê-pháp-ra, bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em làm người phục vụ trung thành của Đấng Christ, và là người đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương của anh em trong Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 1:7,8)

  “Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta.” (I Giăng 4:9,10)

 • Bạn được ban cho sự sống đời đời — “Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống.” (Giăng 5:24)

  “Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời.” (I Giăng 5:11-13)

 • Bạn được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh — “Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là Tin Lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa.” (Ê-phê-sô 1:13)

 • Bạn có thể bắt đầu nhận biết về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho bạn — “Nếu các con cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Bởi điều nầy Cha Ta được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ Ta. Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của Ta. Nếu các con vâng giữ các điều răn của Ta thì sẽ ở trong tình yêu thương của Ta, cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. Ta nói với các con những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.” (Giăng 15:7-11)

Để tăng trưởng trong mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời

Để biết Chúa hơn, bạn hãy dành thời gian với Lời của Chúa (Kinh Thánh), xin Ngài bày tỏ về chính Ngài nhiều hơn cho bạn và để Ngài xây dựng mối quan hệ của bạn với Ngài. Sách Phúc Âm Giăng (sách thứ 4 trong Tân Ước) là sách phù hợp để bạn bắt đầu.

Hãy tự do trò chuyện với Ngài. Chúng tôi khích lệ bạn rằng “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Giê-xu.” (Phi-líp 4:6,7)