×
TÌM KIẾM

Liệu điều này có thể bền lâu?

Làm sao để biết chắc mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời được bảo đảm.

Có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời chúng ta không bền lâu. Chúng ta có thể chứng kiến một cuộc ly dị, những người bạn lâu dần không còn liên lạc hay một ai đó chúng ta yêu thương qua đời. Vậy nên, chúng ta cũng có thể tự hỏi về mối quan hệ mới với Chúa… liệu mối quan hệ này có thể bền lâu?

Đức Chúa Trời phán với chúng ta, “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.” (Hê-bơ-rơ 13:5). Khi chúng ta đặt đức tin vào Chúa Giê-xu, chúng ta muốn Ngài bước vào đời sống của chúng ta, chúng ta trở thành con cái Ngài và có thể an tâm mãi trong tình yêu của Ngài. Phân đoạn Kinh Thánh tiếp theo sẽ giúp bạn hiểu được sự thật về mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời.

Chúng ta không làm việc để kiếm được mối quan hệ với Chúa, cũng không phải trải qua nhiều gian khổ để giữ lấy mối quan hệ này. Kinh Thánh cho ta biết rất rõ về việc này. Một khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận.

“Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả; vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời; nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc [trên thập tự giá] trong Đấng Christ Giê-xu, họ được xưng công chính [được phép đứng trước mặt Ngài, được Ngài chấp nhận] mà không phải trả một giá nào.” (Rô-ma 3:22-24)

Phân đoạn Kinh Thánh tiếp theo sẽ giúp bạn hiểu được sự thật về mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời.

Trước khi chúng ta là Cơ Đốc Nhân

Chúng ta có thể không nhận ra những điều sắp kể đến dưới đây. Tuy nhiên, trước khi chúng ta là những Cơ Đốc Nhân, Kinh Thánh mô tả chúng ta là những:

 • Kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:10)
 • Kẻ yếu đuối (Rô-ma 5:6)
 • Kẻ có tội (Rô-ma 5:6)
 • Tội nhân (Rô-ma 5:8)
 • Kẻ hư mất (Ma-thi-ơ 18:11)
 • Kẻ nghèo khổ (Khải huyền 3:17)
 • Kẻ mù lòa (II Cô-rinh-tô 4:4)
 • Kẻ bị phán xét (Giăng 3:36)
 • Kẻ chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình (Ê-phê-sô 2:1)
 • Kẻ ngu muội, không vâng phục, nô lệ cho đủ thứ dục vọng (Tít 3:3)
 • Kẻ làm việc gian ác (Cô-lô-se 1:21)
 • Kẻ xa cách Chúa (Ê-phê-sô 2:13)
 • Kẻ tuyệt vọng (Ê-phê-sô 2:12)
 • Kẻ bước đi trong bóng tối (Giăng 8:12)

Chúng ta bây giờ là Cơ Đốc Nhân

Từ thời điểm chúng ta tiếp nhận Đấng Christ vào trong đời sống mình, chúng ta thiết lập mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời và một đời sống mới. Đây là những điều Kinh Thánh mô tả về chúng ta khi chúng ta có Đấng Christ trong đời sống mình. Chúng ta:

 • Được thuận hòa với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1)
 • Là con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12)
 • Được tha thứ hoàn toàn (Cô-lô-se 1:14)
 • Được đến gần với Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:13)
 • Được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh (Ê-phê sô 1:13)
 • Không còn sống trong sự tối tăm (Ê-phê-sô 5:8)
 • Là thành viên trong Vương quốc thiên đàng (Cô-lô-se 1:13,14)
 • Được yêu bởi Đức Chúa Trời (I Giăng 4:9,10; Giăng 15:9)
 • Được ban cho sự sống đời đời (Giăng 3:16)
 • Được đảm bảo trong tình yêu của Chúa (Rô-ma 8:38,39)
 • Được cứu bởi ân điển của Chúa (Ê-phê-sô 2:8,9)
 • Đấng Christ sống trong lòng (Ê-phê-sô 3:17)
 • Được lựa chọn bởi Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:4,5)
 • Vượt khỏi sự chết và vào sự sống (Giăng 5:24)
 • Được sống trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 2:15)
 • Được xưng công chính trước mắt Chúa (II Cô-rinh-tô 5:21)
 • Được dẫn dắt bởi Người Chăn (Giăng 10:27)

Chúa Giê-xu phán, “Tất cả những người Cha Ta ban cho Ta đều đến với Ta; ai đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu.” (Giăng 6:37). Ngài cũng mô tả chi tiết hơn, “Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta. Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha. Ta với Cha là một.” (Giăng 10:28-30). Ngài giữ chúng ta an toàn.

Hơn nữa chúng ta có thể “tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 1:6)

Chúa Giê-xu đã trả xong tất cả cho tội lỗi chúng ta và một khi chúng ta biết ơn Ngài vì điều đó, tiếp nhận Ngài vào đời sống của chúng ta, mong muốn cuộc đời chúng ta thuộc về Ngài, Ngài khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài, ban cho chúng ta sự tha thứ và sự chấp nhận.

Mối quan hệ của chúng ta được bảo toàn

Mối quan hệ này được bảo toàn, không phải bởi những gì chúng ta làm nhưng vì bản tính của Chúa và sự chết thay của Chúa Giê-xu cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã trả một cái giá để có được mối quan hệ của chúng ta với Ngài, xóa bỏ mọi án phạt tội lỗi giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta trở thành con cái Ngài, được tha thứ, được sống trong Ngài, được xưng công chính trước mắt Ngài, vì Chúa Giê-xu đã che phủ mọi tội lỗi của chúng ta.

Đáng tiếc là chúng ta vẫn phạm tội. Chúng ta sẽ vẫn chọn làm những theo ý riêng thay vì theo ý muốn Chúa. Nhưng điều này không thay đổi mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ. Chúng ta vẫn có sự an ninh trong mối quan hệ này vì Đức Chúa Trời phán chắc chắn như vậy. “Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ.” (Rô-ma 5:1)

Sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu hoàn toàn là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, được tiếp nhận bởi đức tin. Tại thời điểm đó chúng ta đã bắt đầu một mối quan hệ vĩnh cửu với Đức Chúa Trời. Mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ không dựa trên sự thánh khiết cá nhân, hay mức độ đức tin hoặc những sự hy sinh hay việc làm tốt hoặc những lễ nghi tôn giáo. Chúa không muốn chúng ta chú trọng thể hiện bên ngoài. Ngài muốn chúng ta tập trung vào Chúa Giê-xu.

Không giống như các mối quan hệ khác chúng ta có trong thế giới này, mối quan hệ của chúng ta với Chúa luôn được bảo đảm vì Ngài trước hết đã mang chúng ta vào mối quan hệ này và Ngài thành tín gìn giữ chúng ta đến đời đời. I Cô-rinh-tô 1:9 chép rằng: “Đức Chúa Trời là Đấng thành tín; Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.”