×
TÌM KIẾM

Nghiên cứu #6: Cách giải quyết các vấn đề

Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta cách tiếp cận vấn đề và cách Ngài giải quyết chúng.

Đây là bài học ngắn gọn dành cho bạn.

Giữa những vấn đề của cuộc sống, sự thất vọng và buồn chán, làm thế nào để tấm lòng chúng ta được bình an?

Phi-líp 4:5 —

Giăng 16:33 —

Giê-rê-mi 32:17 —

 
Chúa muốn chúng ta đối diện với những hoàn cảnh như thế nào?

Phi-líp 4:6 —

I Phi-e-rơ 5:5-7 —

 
Ngài hứa với chúng ta điều gì khi chúng ta kêu cầu Ngài?

Phi-líp 4:7 —

Ê-sai 41:10 —

 
Hãy chọn một câu trong số những câu trên, viết xuống, suy ngẫm và ghi nhớ trong lòng.