×
TÌM KIẾM

Báp-têm có cần thiết không?

Giăng 1:12 cho chúng ta biết điều gì là cần thiết để trở thành một Cơ Đốc Nhân. “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.” Từ “tin” trong câu cũng chính là từ mà Giăng dùng 99 lần trong sách Phúc Âm của ông. Và ý nghĩa của nó là hoàn toàn nương dựa và tin cậy nơi Chúa Giê-xu.

Cả cuốn sách Rô-ma cho thấy một con người bước vào trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời bởi việc tin hay bởi đức tin. Phao-lô nhấn mạnh trong phân đoạn Rô-ma 2-4 (đặc biệt là đoạn 4) để thể hiện rằng Áp-ra-ham đã được cứu và được xưng công chính bởi đức tin - không phải bởi hành động cắt bì của ông. Trong câu số 2, Phao-lô nói về việc cắt bì như là “công việc”. Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính bởi việc làm thì ông có lý do để khoe mình (4:2) nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì không phải vậy. Chúa tiếp nhận con người và mang họ vào trong mối quan hệ với Ngài bởi đức tin của họ… “...nhưng tin vào Đấng xưng công chính cho người có tội.” (4:5)

Việc báp-tem cũng mang ý nghĩa thuộc linh và là một phần của sự cứu rỗi. Khi chúng ta tin Ngài chúng ta được báp-tem trong Đấng Christ (Rô-ma 6:3,4). Đây là điều rất thật và cũng mang ý nghĩa thuộc linh, giống như việc được đóng đinh với Chúa Giê-xu cũng là việc thuộc linh (không phải nghĩa đen) (Rô-ma 6:5).

Mặc dù tất cả những người tin Chúa Giê-xu cần phải vâng theo mạng lệnh của Ngài đó là chịu phép báp tem (Ma-thi-ơ 28:10), nhưng điều đó không cần thiết hay là tương đương với sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi bởi ân điển thông qua đức tin mà thôi (Ê-phê-sô 2:8-9, I Giăng 5:11-13, Giăng 3:16, Lu-ca 7:50, Rô-ma 10:9-10, Công vụ 16:30-31, Rô-ma 1:16-17, II Ti-mô-thê 3:15, I Phi-e-rơ 1:3-5,9). Báp tem nước là một dấu hiệu bên ngoài của việc biến đổi và tẩy sạch bên trong nhằm đồng nhất một người với Chúa trong thân thể Đấng Christ (Rô-ma 6:1-16).

Khi một người được báp tem nước, đó là sự đồng nhất với thân thể Đấng Christ, một lời chứng cho những người khác đó là người này tin Chúa Giê-xu và thuộc về Ngài. Không phải họ đã được cứu bởi việc báp tem nước nhưng là đức tin nơi Chúa Giê-xu. Điều đó tương tự như việc đứng trước hội thánh và tuyên thệ. Việc đến lễ đường không phải là cách để được cứu, nhưng là đức tin nơi Chúa Giê-xu. Báp tem nước hay công khai đức tin là một sự xác nhận của người này - họ tin nơi Chúa Giê-xu. Giăng 15 và những đoạn khác nói về Chúa Giê-xu ngự vào đời sống của chúng ta ngay khi chúng ta tin. Nhiều phân đoạn Kinh Thánh cũng nói về việc Ngài bước vào đời sống ta (Rô-ma 8:9-10) khi chúng ta tin.

Ngay giây phút chúng ta tiếp nhận Đấng Christ, chúng ta được báp tem bởi Thánh Linh. I Cô-rinh-tô 12:12-13 chép rằng “Vì như chỉ có một thân nhưng có nhiều chi thể; các chi thể tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ là một thân; Đấng Christ cũng vậy. Vì chúng ta, dù là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu báp-têm trong một Thánh Linh để trở thành một thân thể; tất cả đều được uống chung một Thánh Linh.” Và Ê-phê-sô 1:13-14 nói: “Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là Tin Lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc, để ca ngợi vinh quang của Ngài.” Rô-ma 8 cũng nói nhiều về Thánh Linh ngự trong những người tin.