×
TÌM KIẾM

Nghiên cứu #1: Làm thế nào chúng ta có được mối quan hệ này với Chúa?

Hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con xin Ngài phán với con qua Lời của Ngài là Kinh Thánh. Xin Ngài phán với lòng con để con hiểu những gì Ngài nói với con. Amen.”

Những câu Kinh Thánh sau đây sẽ giúp bạn hiểu những gì Đức Chúa Trời phán ứng nghiệm trong mối quan hệ với Ngài. Sau khi bạn đọc câu Kinh Thánh này, câu hỏi tiếp theo sẽ giúp bạn nhận thấy câu đó nói gì.

(Những con số nhỏ phía trước mỗi câu biểu thị “các câu” và đơn giản là một hệ thống đánh số được tạo ra từ lâu để giúp Cơ Đốc Nhân tham khảo các câu cụ thể trong Kinh Thánh.)

Giăng 1
12Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.

H - Làm cách nào một người được trở thành con của Đức Chúa Trời?
(Bạn có thể nhập câu trả lời của mình ở đây và in bài học khi bạn hoàn thành…)


Bạn có thể nghĩ rằng bạn đã chọn tin Chúa Giê-xu, cũng giống như chọn mua một chiếc xe hay chọn một quan điểm chính trị. Nhưng những điều sau đây cho thấy sự hành động của Đức Chúa Trời trong việc bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân.

Giăng 15
16Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con…

I Cô-rinh-tô 1
9Đức Chúa Trời là Đấng thành tín; Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.

Ê-phê-sô 1
4Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. 5Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài.

H - Trong câu 5, điều gì khiến Chúa lựa chọn chúng ta?


Ê-phê-sô 2
4Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, 5nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu

Cô-lô-se 1
13Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài;

H - Khi bạn đọc câu này, hãy kể 4 điều mà Chúa đã làm cho bạn?


Rô-ma 5
9Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn.

H - Khi Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu đã cứu chúng ta, Ngài đã cứu chúng ta khỏi điều gì?


Ê-phê-sô 2
8Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; 9cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.

H - Có phải chúng ta tự lực để đạt được sự cứu rỗi không?

H - Có ai có thể đạt được sự cứu rỗi bằng việc làm lành không?


Kết luận: Tóm tắt những gì những câu này nói về công việc của Đức Chúa Trời trong việc bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân:

Bây giờ bạn có thể in nghiên cứu này bằng cách nhấp chuột phải vào trang và chọn “in”.

Khi bạn rời khỏi trang này, câu trả lời của bạn sẽ không được lưu.

Đối với Nghiên cứu #2, “Liệu Đức Chúa Trời có bao giờ bỏ rơi chúng ta hay từ bỏ chúng ta không?” bấm vào đây.