×
TÌM KIẾM

Nghiên cứu #2: Đức Chúa Trời có khi nào rời bỏ chúng ta hay bỏ rơi chúng ta không?

Hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con xin Ngài phán với con qua Lời của Ngài là Kinh Thánh. Xin Ngài phán với lòng con để con hiểu những gì Ngài nói với con. Amen.”

Giăng 1
12Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, 13là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.

Bạn bắt đầu đời sống mới tại thời điểm nào?


II Cô-rinh-tô 5
17Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.

Theo câu 17, khi một người tiếp nhận Chúa Giê-xu vào trong đời sống, đời sống họ có gì khác biệt xảy ra?


Ê-phê-sô 1

13Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là Tin Lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa.

II Cô-rinh-tô 1
22Ngài cũng đã đóng ấn Ngài trên chúng ta, và ban Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta để làm bảo chứng.

Chúa đã ban cho chúng ta điều gì khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ? (Kinh Thánh dạy chúng ta rõ ràng về Chúa là Đấng duy nhất, nhưng có “ba thân vị”… Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (Chúa Giê-xu), Đức Thánh Linh.)


Hê-bơ-rơ 13
5…vì chính Đức Chúa Trời có phán: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.”

Đọc lại câu này và thay từ “con” bằng tên của bạn.

Điều này có ý nghĩa như thế nào với bạn khi biết rằng Chúa hứa không bao giờ rời bỏ bạn?


Giăng 10 – Chúa Giê-xu phán rằng:
29Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha. 30Ta với Cha là một.

Ai giữ bạn an ninh trong tay Ngài?

Trong câu 28, Chúa Giê-xu nói Ngài ban điều gì cho chúng ta?


Giăng 5 – Chúa Giê-xu phán rằng:
24Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống.

I Giăng 5
11Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài. 12Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.
13Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời.

Theo câu số 11, Đức Chúa Trời hứa ban điều gì cho chúng ta?

Làm cách nào để chúng ta có sự sống đời đời?

Sự sống đời đời ở trong Con Ngài, bạn đã có Đức Chúa Con trong đời sống chưa?
Nếu bạn đã có Chúa trong đời sống, bạn có thêm điều gì nữa?

Dành cho những ai chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu vào đời sống, Biết Chúa Cách Cá Nhân sẽ giải thích cách tiếp nhận Chúa.


Rô-ma 8
38Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, 39chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta.

Kết luận: Qua các câu Kinh Thánh trên, hãy tóm tắt những hiểu biết của bạn về mối quan hệ được bảo đảm với Chúa Giê-xu.

Bạn có thể chọn in tài liệu này bằng việc nhấn vào góc phải trang và chọn “in”.

Khi bạn rời khỏi trang này, câu trả lời của bạn sẽ không được lưu lại.

Để đọc tiếp bài Nghiên cứu Kinh Thánh #3, “Chúa muốn chúng ta làm gì khi chúng ta phạm tội?” Tìm hiểu tại đây.