×
TÌM KIẾM

Nghiên cứu #3: Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì khi chúng ta phạm tội?

Hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con xin Ngài phán với con qua Lời của Ngài là Kinh Thánh. Xin Ngài phán với lòng con để con hiểu những gì Ngài nói với con. Amen.”

Rô-ma 3
23Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời; 24nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-xu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. 25Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc nầy bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ.

Theo câu 23, ai phạm tội?

Nhưng ở câu 24, Đức Chúa Trời phán chúng ta không còn tội lỗi nữa. Vì sao?

Câu 25 - Con người được xưng công chính trước Chúa như thế nào?


Ê-phê-sô 1
7Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài,

Chúng ta có được tha thứ bởi vì chúng ta ngừng phạm tội không?


I Giăng 4
10Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta.

Tại sao chúng ta được tha thứ?


Rô-ma 5
1Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ.

Tại sao chúng ta được hòa thuận với Chúa?


Nhưng chúng ta vẫn phạm tội và Chúa biết điều này.

I Giăng 1
8Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta. 9Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. 10Nhưng nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội thì chúng ta cho Ngài là người nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta.

Chúa muốn chúng ta làm gì với tội lỗi của chúng ta?

Hai điều mà Chúa muốn chúng ta làm khi chúng ta xưng nhận tội lỗi với Ngài là gì?

Chúa cảm thấy như thế nào về việc chúng ta phủ nhận hay xem thường tội lỗi của chính mình?


Hê-bơ-rơ 4
16Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời.

Kết luận: Tóm tắt điều Chúa muốn chúng ta thực hiện khi chúng ta phạm tội.

Bạn có thể in tài liệu này bằng cách nhấn chuột phải vào trang và chọn “in”.

Khi bạn rời trang này, câu trả lời sẽ không được lưu lại.

Để tiếp tục học bài nghiên cứu #4, “Chúa có kế hoạch sản sinh điều gì qua đời sống của chúng ta?” Nhấp vào đây.